It is written 26: The final days

Johannes’ Åbenbaring (1)
Johannes’ Åbenbaring er den bog i Bibelen, der beskriver mest om de sidste tider og Jesu genkomst. (Åb. 1,1-6).

Description